Monitoring wizyjny

Klauzula Informacyjna

Dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego przez

„Społem” Powszechną Spółdzielnie Spożywców w Końskich

 

 1. Administratorem danych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców z siedzibą w Końskich przy ul. Marszałka Piłsudskiego 26, 26-00 Końskie telefon: (41) 372 24 43, e-mail do kontaktu: iod@konskie.spolem.org.pl.
 2. Dane osobowe w postaci zapisu wizyjnego przetwarzane są w celu ochrony życia oraz mienia administratora na podstawie art. 6 ust. 1  lit. e rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy.
 3. Zakres rejestrowania obrazu z monitoringu wizyjnego obejmuje teren przy budynku oraz wewnątrz (z wyłączeniem pomieszczeń socjalnych).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim za wyjątkiem organów upoważnionych z mocy przepisów prawa (np. Policja).
 5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. Obraz wideo będzie przechowywany przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. W przypadku gdy nagranie stanowi dowód w sprawie dane osobowe przetwarzane będą do chwili jego zakończenia.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi:
  1. do Administratora danych – Prezesa Zarządu „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Końskich, ul. Marszałka Piłsudskiego 26, 26-200 Końskie, gdy uzna Pani/Pan, że takie przetwarzanie w ramach sprawowania działalności naszej placówki narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  2. do organu nadzorczego – Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  ul.  Stawki  2,  00-193  Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że takie przetwarzanie w ramach działalności naszej placówki narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

(Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub  prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).